MISSION
FACULTY
UTILITY
FACILITIES
FURTHER SCOPE
PUBLICATIONS
AWARDS AND HONOURS
EVENTS
STUDENT
  PUBLICATIONs
 1. Rupendra Chandrakar, Rambabu Dwivedi. Concept of Manas and its role in Psychopathology w.s.r. to Visada (Depression). AYU.1998.
 2. Rupendra Chandrakar. Visada (Depression) A Journal of Multi-Disciplinary Therapy. 2000.
 3. D. K. Kateria, Rupendra Chandrakar. Man Ka Siddhantika Adhyana Manovriti Ke Sandharva Me. Shodh Upakarma. 2004.
 4. D. K. Kateria, Rupendra Chandrakar. Manodahikatva avum Satvavajaya, Shodh Upakarma. 2005.
 5. D.K. Kateria, L.C. Harjapal, Rupendra Chandrakar. Prathamika Swastha Suraksha Me (Pamparika) Loka Chikitsa Ki Mahata. Shodh Upakarma, 2006.
 6. Hiralal Poya, J.K. Arora, Rupendra Chandrakar. Manasika Shok ke Prabhavo ka Adhayana. Shodh Upakrama. 36 (October 2013):100-102.
 7. Kushuma Lata Rathor, D.K. Kateria, L.C. Harjapal. “Anuman Pramana” Ka Siddhanntika Adhayana. Shodh Upakrama. 36 (October 2013) :103-106.
 8. Muralidhara Kurre, G.R. Ratre, L.C. Harjapal. Sthaulya Vyakti Ko Dubala Patla Kane Ka Upaya. Shodh Upakrama, 36 (October 2013) :107-109.
 9. Nidhi Markam, D.K. Kateria, Smt. Gunvanti Ratre. Upasthambha Nidra Ka Sharirika avum Manasika Swastha Me Upayogita avum Mahatva. Shodh Upakrama. 36 (October 2013): 110-112.
 10. Prema Bhagat, Rupendra Chandrakara, G.R. Ratre. Dasavidha Pariksha Visaya’ Ki Chikitsa Me Upayogita. Shodh Upakrama. 36 (October 2013):113-115.
 11. Shrikanta Nayak, G.R. Ratre, D.K. Kateria. ‘Aharamatra Punaragnibalapekshini’ Sidhanta Ka Adhayana. Shodh Upakrama. 36 (October 2013) :116-119.
 12. Sunita Temhunna, L.C. Harjapal, J.K. Arora. ‘Rogaha Sarveapi Mandoagnou’ Siddhanta Ka Vivechana. Shodh Upakrama. 36 (October 2013) :120-122.
 13. Ankita Choube, L.C. Harjapal, Smt. Gunavanti Ratre. Vartaman Jevanashaili Janya Vikara avum Swastha Rakshana Me Langhana Upakarma Ki Upayogita. Shodh Upakrama. 36 (October 2013):123-125.
 14. Dhanajaya Patel, Smt. Gunavanti Ratre, Rupendra Chandrakar. ‘Hritcchhula (Angina Pectoris). Shodh Upakram. 36 (October 2013): 126-126.
 15. Rupendra Chandrakar, O.P. Dwivedi. Ayurvediya Sadvrita – Ek Vivechana. Shodh-Prakalp. 72 (3): 34-35.
 16. Rupendra Chandrakar, Pravanjan Acharya. Satvavajay Chikitsa In Manas Rogas. Shodh-Prakalp. 72 (3):42-43.
 17. Harikrishna Srivas. Manas Swastha avum Yoga. Shodh-Prakalp. 72 (3): 45-46.
 18. Omprakasha Koshima. Oushadha Sevana Kala Ka Chikitsa Upayogita. Shodh-Prakalp. 72 (3):55.
 19. Sanjeva Kumar, Rupendra Chandrakar. Aavyantara Rog Marga ka Chikitsa Me Upayogita Anaha Roga Ke Paripekhsa Me. Shodh-Prakalp. 72 (3):56.
 20. Rupendra Chandrakar, Dr. Pravanjan Acharya. Preventive Treatment of Manas Rogas. Shodh-Prakalp. 72 (3):65.